Huishoudelijk reglement NMMV

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de vereniging: NMMV, Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners, gevestigd te Berghem.
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 24 september 2014, door notaris Mr. K.J.A. Labout-de Jong te Waalwijk.

 

Aanmelding

Artikel 2

U kunt zich aanmelden als lid van de NMMV door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van aanmeldingsformulier.
Aanmelden kan alleen indien u in het bezit bent van het Mbo-diploma medisch pedicure.

U ontvangt het aanmeldingsformulier per mail plus de nota voor contributie en de nota voor premie collectieve beroepsaansprakelijkheid.

Nadat de overeenkomst getekend en in tweevoud per post is ingediend, en de contributie en premie collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn betaald, ontvangt u van ons één overeenkomst getekend digitaal retour. Tevens ontvangt u dan per mail een verklaring van lidmaatschap en inloggegevens voor het ledenportaal.

Het lidmaatschap gaat dus in op het moment dat het bestuur een verklaring van lidmaatschap heeft afgegeven.

De door u verstrekte persoonsgegevens bij de aanmelding, worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

Ook worden deze, indien van toepassing , gebruikt voor uw aanmelding als Oncologisch voetzorgverlener op de Verwijsgids Kanker van IKNL.

De leden zijn verplicht veranderingen in vermelde gegevens ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Contributiebetaling

Artikel 3

De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
       

  • door storting of overschrijving op de bankrekening van de vereniging;

    Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december is voldaan wordt op 1 januari van dat jaar verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

    Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan.
    Er wordt geen restitutie verleend bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap.

 

Opzegging van het lidmaatschap

Artikel 4

De opzegging van het  lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden vóór 1 november van het lopende jaar.

Dit kan per email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De opzegging wordt in behandeling genomen en er volgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Aan deze bevestigingsmail kunnen geen rechten ontleend worden.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

 

Leden

Artikel 6

Leden, ereleden  en donateurs hebben geen toegang tot de bestuursvergaderingen.

Artikel 7

Leden die niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen ten aanzien van de organisatie mogen niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering en hebben geen stemrecht.

Artikel 8

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is een samenvatting van de statuten en staat op het openbare deel van de website van de NMMV. 
Ieder lid dient zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement.